fbpx

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.angyalgang.hu webáruház üzemeltetője:

Név: Fonyódi Emil egyéni vállalkozó

Székhely: 2338 Áporka, Petőfi Sándor utca 161.

Elérhetőségek:

Telefon: +36 20 92 92 500

Email: info (“kukac”) angyalhang.hu

Nyilvántartási szám: 13644675

Adószám: 65153776-1-33

Bankszámlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-31897983

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos észrevételeit az info@angyalhang.hu email címen írásban jelezheti. A webáruházban nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére, csak az ÁSZF elfogadását követően van mód.

Az ÁSZF elfogadásával Ön a rögzítésre került szerződési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, így kérjük, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit a szerződési kikötések elfogadását megelőzően jelezze felénk.

Kínálatunkban ezoterikus tartalmú könyve(ke)t talál.

1. Távollevők között létrejövő szerződés

A szerződés tárgya a www.angyalhang.hu internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk.

Az árucikkek tulajdonságait, részletes jellemzőit, különös tekintettel a termék vételárára az árucikkhez tartozó konkrét hivatkozási oldalra kattintva ismerheti meg.

A megrendelés elküldésével és annak a www.angyalhang.hu e-mailje által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre Fonyódi Emil egyéni vállalkozó 2338 Áporka, Petőfi Sándor utca 161. (Nyilvántartási szám: 13644675, adószám: 65153776-1-33, bankszámlaszám: 11600006-00000000-31897983) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint.

A Szállító köteles posta, csomagautomata vagy futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott termék(ek)et a Vevő által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni, illetve amennyiben a Vevő ezen igényét a megrendelés során jelezte a személyes átvétel lehetőségét biztosítani.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben utánvétes fizetési módot választott a rendelési folyamat során.

2. Elállási jog gyakorlása

A Vásárló a szerződéstől 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó elállási jogát:

     • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
     • aa) a terméknek,
     • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
     • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
     • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
     • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát:

a) a 45/2014. Kormányrendeletben 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vásárló a határidő utolsó napján nyilatkozatát postára adja.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szállító vállalta e költség viselését.

Kivételek az elállási jog gyakorlása alól

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállásra való jogát.

Az esetleges vásárlói panaszok, vagy a Vevő általi gyakorolt elállási jog alkalmával termék és csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a Szállító minden esetben megvizsgálja.

A Vásárló köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szállítónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni. A csomag Szállítóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott, ugyanakkor nem a Vásárló egyedi rendelése alapján összeállításra került termék vételárát az elállást követő legkésőbb 14 napon belül Szállító megtéríti Vásárló részére.

3.  Fogyasztói kifogások kezelése

   • A vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:
   • Áporka Polgármesteri Hivatal Jegyzője – 2338 Áporka, Petőfi Sándor utca 32. Tel.: 06-24-409-161
   • Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – 1052 Budapest, Városház u. 7.
   • Budapesti Békéltető Testület- 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

4. Szavatosság

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

5. A www.angyalhang.hu webáruházában történő böngészés

A www.angyalhang.hu weboldalán regisztráció nélkül böngészhet és vásárolhat, megismerkedhet termékeinkkel és árainkkal. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák és magyar forintban értendők. Szállító garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Készlettel kapcsolatban (különösen nagy mennyiségű rendelés esetén) telefonon is módjában áll érdeklődni ügyfélszolgálatunkon. A rendelést követően a termék kézhezvétele maximum 5-7 munkanapon belül várható.

6. A vásárlás menete

A „megvásárolom” nyomógombra kattintva az „Üzlet”-be kerülünk. A „kosárba teszem” nyomógomb mellett lehetőség van a megvásárlandó példányszám beállítására. Ezután a nyomógomb megnyomásával a beállított mennyiség a kosárba kerül.
A „kosár” nyomógombot megnyomva az aktuális rendelés adatai láthatók, a rendelt darabszám még itt is módosítható.
Ki kell választani a szállítási opciók vagy személyes átvétel közül a megfelelőt. Majd „tovább a pénztárhoz” nyomógomb. A „Pénztár” oldalon a szükséges adatokat meg kell adni, hogy a csomag célba tudjon érkezni. Itt még a szállítás módját lehet módosítani szükség esetén.
A megjegyzés rovatba lehet beleírni a szükséges információkat a szállításról, esetleg a csomagautomatás átvételről.
A szükséges adatok megadása után el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót!
Az megrendelő oldal alján a fizetési mód kiválasztása majd a „Megrendelés elküldése”

7. A termékek szállítási módja

Csomagjainkat a futárszolgálat, postacsomag vagy csomagautomata segítségével szállítjuk ki. Házhozszállítási költséget a megrendeléskor a különböző opciókat választva a weboldal dinamikusan számolja, és jelzi.

Belföldre a kiszállítási idő maximum 8 nap a megrendeléstől számítva.
Külföldi szállítás esetén pontos cím ismeretében tudunk árajánlatot adni, ezzel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat az info@angyalhang.hu e-mail címen. A külföldre történő szállítás ideje a cím és egyéb szállítási opciók ismeretében az árajánlat adáskor kerül megállapításra.

8. Csomagolási költség

Egy termék vásárlása esetén azt a megfelelő méretű buborék borítékba csomagoljuk. Több termék vásárlása esetén azokat egy csomagként továbbítjuk. Ezért külön költséget nem számítunk fel.

9. Fizetési mód

A www.angyalhang.hu webáruházában többféle fizetési mód közül választhat.

    • Rendeléskor előre utalás a megadott bankszámlaszámra: a rendelési folyamat során az általunk megadott bankszámlaszámra kérjük a vásárlás összegét elutalni. Az összeg számlánkon történő jóváírását követően történik a termék postázása.
    • Utánvéttel történő fizetés: a rendelés teljes összegét a futárnak vagy a csomagautomatánál bankkártyával kell kifizetnie, aki ennek fejében átadja önnek a megrendelt csomagot. Az utánvétel összege magánszemélyek részére 276 Ft.
    • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.